Privacy statement Website BQ uitzendbureau

Middels dit Privacy Statement laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website / inschrijfformulier gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze gegevens verwerken. Dit Privacy Statement is van toepassing op onze website met bijbehorend inschrijfformulier en daaraan gekoppelde diensten van BQ uitzendbureau B.V. BQ uitzendbureau B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en het versturen van het inschrijfformulier geeft u aan het privacy statement te accepteren / geeft u akkoord. BQ uitzendbureau B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit Privacy Statement geldt voor elke bezoeker van onze website.

1. Beheer

Het beheer van de website valt onder BQ uitzendbureau B.V.
Contactgegevens:
BQ uitzendbureau
Stommeerweg 72 C
1431 EX Aalsmeer
KvK: 32125087

2. Doeleinden

2.a BQ uitzendbureau B.V. verzamelt en/of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement, tenzij uw toestemming hiertoe van tevoren is verkregen.
2.b BQ uitzendbureau B.V. verzamelt alleen uw (persoons)gegevens indien u ervoor kiest het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Vervolgens worden uw gegevens gebruikt om uw vacature voorkeur als werkzoekende vast te stellen en om vervolgens per mail en/of telefonisch contact met u op te kunnen nemen. Het inschrijfformulier kent geen verplichte velden. De gegevens die wij u vrijblijvend verzoeken in te vullen of toe te voegen zijn: Naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, functie voorkeur.
2.c De gegeven informatie zal niet met derden worden gedeeld. Informatie kan echter wel intern gedeeld worden. De werknemers van BQ uitzendbureau B.V. zijn echter verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
2.d U heeft het recht om u gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door BQ uitzendbureau B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar myrthe.becu@bq-groep.nl. Myrthe Becu is binnen BQ uitzendbureau B.V. functionaris gegevensbescherming / te bereiken via e-mailadres myrthe.becu@bq-groep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken op uw verzoek. BQ uitzendbureau B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
2.e Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via myrthe.becu@bq-groep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
2.f BQ uitzendbureau B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
2.g BQ uitzendbureau B.V. werkt binnen de kaders van de Algemene Verordening gegevensbescherming AGV.

3. Beveiliging

3.a BQ uitzendbureau B.V. slaat geen gegevens op de eigen website op. BQ uitzendbureau B.V. draagt zorg voor een goede beveiliging per computer / laptop medewerker middels gebruik van persoonlijke wachtwoorden. Outlook staat beveiligd in Office 365 bij Microsoft in de Cloud.
3.b BQ uitzendbureau B.V. bewaart u gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van uw inschrijfformulier: 8 weken. Na 8 weken wordt uw inschrijfformulier definitief uit outlook verwijderd.

4. Cookies

BQ uitzendbureau B.V. maakt geen gebruik van cookies op deze website.

5. Koppelingen

Koppelingen naar websites van derden worden aangeboden voor gebruikersgemak en betekenen niet dat BQ uitzendbureau B.V. de inhoud van de gekoppelde websites goedkeurt of onderschrijft. BQ uitzendbureau B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van de gekoppelde website of links naar andere websites, welke zich op de gekoppelde websites bevinden.

6. Vragen & feedback

6.a U kunt met vragen over dit Privacy Statement terecht bij BQ uitzendbureau B.V. / Myrthe Becu is de functionaris gegevens bescherming / te bereiken via e-ailadres myrthe.becu@bqgroep.nl.
6.b BQ uitzendbureau B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met BQ uitzendbureau B.V. Myrthe Becu is de functionaris gegevens bescherming / te bereiken via e-mailadres myrthe.becu@bq-groep.nl of u kunt bellen naar 020-6627071.

7. Wijzigingen

Dit Privacy Statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. BQ uitzendbureau B.V. is gerechtigd de inhoud van dit Privacy Statement te wijzigen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte moet worden gesteld. Het doorvoeren van de wijziging binnen de werkomgeving is daarvoor voldoende. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen.